JUDICIAL SALE BY AUCTION, GOZO LAW COURTS

AUCTION ENDED

SUBBASTA NRU. 30/2013

 B’sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), Ġurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali, fit-tlieta (3) ta’ Marzu, 2009 (elfejn u disgħa), sussegwentement ikkonfermata mill-Onorabbli Qorti tal-Appell bis-sentenza tagħha tal-wieħed u tletin (31) ta’ Mejju elfejn u tlettax (2013) fil-kawża fl-ismijiet “Joseph Stellini et vs Carmel Stellini et”, Ċitaz. Nru. 74/1990, u b’subbasta numru 30/2013 fl-ismijiet Anthony Cauchi pro et noe et vs Emanuel Stellini pro et noe et ġie iffissat il-jum tat-Tnejn 9 ta’ Dicembru 2013 fl-10.00am għall-Bejgħ bl-Liċitazzjoni li kien ġie ordnat b’digriet tal-25 ta’ Ottubru 2013 li għandu jsir fl-edifizzju tal-Qorti ta’ Għawdex, Misraħ il-Katidral, Victoria, Għawdex, tal-fond hawn taħt deskritt:

 Fond numru għoxrin (20), Triq Bir ir-Rix, Santa Luċija, limiti ta’ Kerċem, Għawdex, kif deskritt aħjar fil-paragrafi 7 sa 10 tar-rapport tal-Perit David Pace fl-atti ta’ dik l-istess kawża, u stmat li jiswa €97,833.68c.

 L-imsemmija fondi huma propjeta’ tal-eredi ta’ Michaelangelo u Antonia nee Stellini.

 N. B. L-imsemmija fondi jinbiegħu bħala ġew deskritti mill-AIC David Pace fir-relazzjoni tiegħu maħlufa fit-3 ta’ Lulju 2008.

Reġistru tal-Qrati tal-Maġistrati (Għawdex), Ġurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali, illum 13 ta’ Novembru 2013.

Jaclyn Magrin

Għar-Reġistratur

Qrati u Tribunali (Għawdex)

AUCTION NO. 30/2013

By a judgment delivered by the COURT OF MAGISTRATES (GOZO), SUPERIOR JURISDICTION, GENERAL SECTION, on the 3rd of March 2009, followed and confirmed by a sentence given by the Court of Appeal on the 31st May 2013 in a case in the names of “Joseph Stellini et vs Carmel Stellini et”, writ number 74/1990, and in judicial sale by auction number 30/2013 in the names “Anthony Cauchi pro et noe et vs Emanuel Stellini pro et noe et”, Monday 9th December 2013 at 10.00am has been fixed for the SALE BY LICITATION, to be held at the Gozo Court’s edifice in Cathedral Square, Victoria, Gozo, of the following property:

Fond numru għoxrin (20), Triq Bir ir-Rix, Santa Luċija, limiti ta’ Kerċem, Għawdex, kif deskritt aħjar fil-paragrafi 7 sa 10 tar-rapport tal-Perit David Pace fl-atti ta’ dik l-istess kawża, u stmat li jiswa €97,833.68c.

 Tenement number 20, Triq Bir ir-Rix, Santa Lucija, limits of Kercem, Gozo, as better described in paragraphs 7 to 10 of the architect David Pace’s report found in the same proceedings, and valued at  €97,833.68c.

 The said tenement is the property of the heirs of Michaelangelo and Antonia Stellini.

N.B. The said tenement will be sold as described in the report sworn to by AIC David Pace on the 3rd July 2008.

Registry of the Courts of Magistrate (Gozo), Superior Jurisdiction, General Section, this 13th November 2013.

Jaclyn Magrin

For the Registrar

Gozo Courts And Tribunals

Copyright © 2024 Obelisk Auctions Ltd. All Rights Reserved. Designed & Developed by Maltaserv
loading