JUDICIAL SALE BY AUCTION – 34/14 PP

AUCTION ENDED

Il-garaxx, bin-numru u erbgħa (4), li jifforma parti minn kumpless ta’ sitt (6) garaxxijiet, bin-numru mija u ħamsa u ħamsin (155), Sqaq Numru 2, Triq il-Kbira, Żabbar u huwa suġġett għaċ-ċens annwu u perpetwu ta’ tnejn u tletin Ewro u tmienja u disgħin ċenteżmu (€32.98), mill-bqija liberu u frank bid-drittijiet u l-pertinenzi kollha tiegħu, l-arja sovrastanti tappartjeni lill-terzi, stmat li jiswa għoxrin elf ewro (€20,000).

4 ta’ Diċembru 2014 – 10.30am

Copyright © 2024 Obelisk Auctions Ltd. All Rights Reserved. Designed & Developed by Maltaserv
loading