JUDICIAL SALE BY AUCTION – 101/13 PP

AUCTION ENDED

Is- segwenti porzjonijiet diviżi ta’ art f’ Għawdex fil- limiti ta’ Għajnsielem ilkoll formanti parti minn għalqa imsejħa ‘Ta’ San Ġwann’:

Porzjoni tal-art mmarkata bin-numru tlieta (3) u għandha il- kejl superfiċjali ta’ circa mija tmienja u sittin metri kwadri (168m2), konfinanti mit- Tramuntana ma triq privata proġettata, mill- Lvant ma propjeta ta’ Three Jays Limited u mill-punent ma plot numru erbgħa (4) propjeta ta’ Small Properties Limited, inkluż id d-dritt ta’ passaġġ ninn fuq l-art ta circa tliet mija, tnejn u erbgħin metru kwadru (342m2) immarkata bil- kulur blu, sehem indiviż ta 1/37 mill-art proġettata li ssir triq u mmarkata bil-kulur blu ta circa sebgħa mija tlieta tletin metru kwadru (733m2) sehem indiviż ta’ 1/37 mill-art proġettata li ssir triq u mmarkata bil-kulur roża ta circa tliet mija tmienja u sebgħin metru kwadru (378m2) sehem indiviż ta 1/37 mill-art proġettata li ssir triq u mmarkata bil-kulur vjola ta’ circa tlettax il- metru kwadru (13m2) u sehem indiviż ta’ 1/37 minn sqaq immarkat bil- kulur aħdar, libera u franka stmata li tiswa mija u ħamsin elf ewro (€150,000 )

Porzjoni tal-art mmarkata bin-numru erbgħa (4) u għandha il- kejl superfiċjali ta’ circa mija tmienja u sittin metri kwadri (168m2),izda deskritta fil- kuntratt bhalha 154.1m2 konfinanti mit- Tramuntana ma triq proġettata, mill- Lvant ma plot numru tlieta (3) propjeta ta’ Small Properties Limited,minn nofsinhar ma plot numru sitta (6), propjeta ta’ Three Jays Limited u mill-irjieħ l-oħra ma beni ta’ Mariella Mercieca, inkluż id d-dritt ta’ passaġġ fuq l-art immarkat bil- kulur blu ta circa tliet mija, tnejn u erbgħin metru kwadru (342m2), sehem indiviż ta’ 1/37 mill-art proġettata li ssir triq u mmarkata bil-kulur blu ta circa sebgħa mija tlieta tletin metru kwadru (733m2), sehem indiviż ta 1/37 mill-art proġettata li ssir triq u mmarkata bil-kulur roża ta circa tliet mija tmienja u sebgħin metru kwadru (378m2), sehem indiviż ta 1/37 mill-art proġettata li ssir triq u mmarkata bil-kulur vjola ta’ circa circa tlettax il- metru kwadru (13m2) u sehem indiviż ta’ 1/37 minn sqaq immarkat bil-kulur aħdar, libera u franka stmata li tiswa mija u ħamsin elf ewro (€150,000).

Porzjoni tal-art mmarkata bin-numru tnax (12) u għandha il- kejl superfiċjali ta’ circa mija ħamsa u sittin metru kwadru (165m2), konfinanti mil- Punent ma triq proġettata, mit- Tramuntana ma beni ta’ Mariella Mercieca u minn nofsinhar ma beni ta Three Jays Limited, sehem indiviż ta’ 1/37 mill-art proġettata li ssir triq u mmarkata bil-kulur blu ta circa sebgħa mija tlieta tletin metru kwadru (733m2), sehem indiviż ta 1/37 mill-art proġettata li ssir triq u mmarkata bil-kulur roża ta circa tliet mija tmienja u sebgħin metru kwadru (378m2), u sehem indiviż ta’ 1/37 minn sqaq immarkat bil-kulur aħdar, libera u franka stmata li tiswa mija u għaxart elef ewro ( €110,000 ).

Porzjoni tal-art mmarkata bin-numru sebgħa u għoxrin (27) u għandha il- kejl superfiċjali ta’ circa mija tmienja u sittin metru kwadru (168m2), konfinanti mil- Lvant ma triq proġettata mit-Tramuntana mal- porzjoni numru sitta u għoxrin (26) ma beni ta Three Jays. Ltd. u minn nofsinhar ma porzjon numru tmienja u għoxrin (28) beni ta’ Small Properties Limited u sehem indiviż ta’ 1/37 mill-art proġettata li ssir triq u mmarkata bil-kulur blu ta circa sebgħa mija tlieta tletin metru kwadru (733m2), sehem indiviż ta 1/37 mill-art proġettata li ssir triq u mmarkata bil-kulur roża ta circa tliet mija tmienja u sebgħin metru kwadru (378m2), u sehem indiviż ta’ 1/37 minn sqaq immarkat bil-kulur aħdar, libera u franka stmata li tiswa mija ħamsa u tletin elf ewro ( €135,000 ).

Porzjoni tal-art mmarkata bin-numru tmienja u għoxrin (28) u għandha il- kejl superfiċjali ta’ circa mija tmienja u sittin metru kwadru (168m2), konfinanti mil- Lvant u x- Xlokk ma triq proġettata mit-Tramuntana mal- porzjoni numru sebgħa u għoxrin (27) beni ta’ Small Properties Limited inkluz sehem indiviż ta’ 1/37 mill-art proġettata li ssir triq u mmarkata bil-kulur blu ta circa sebgħa mija tlieta tletin metru kwadru (733m2), sehem indiviż ta 1/37 mill-art proġettata li ssir triq u mmarkata bil-kulur roża ta circa tliet mija tmienja u sebgħin metru kwadru (378m2), u sehem indiviż ta’ 1/37 minn sqaq immarkat bil-kulur aħdar, libera u franka stmata li tiswa mija tmienja u erbgħin elf ewro (€148,000 ).

18 ta’ Diċembru 2014  – 10.30am

Copyright © 2024 Obelisk Auctions Ltd. All Rights Reserved. Designed & Developed by Maltaserv
loading